Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van ZELF, ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer BE 0732.509.257 met maatschappelijke zetel te Meerstraat 211a, 9920 Hamme.

 

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Alle opdrachten worden door ZELF aanvaard en uitgevoerd onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De klant wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

1.2 ZELF heeft het recht om de algemene voorwaarden die hieronder opgelijst staan indien nodig aan te passen of te vervolledigen. Huidige klanten worden hiervan via mail op de hoogte gesteld binnen de twee dagen nadat de algemene voorwaarden aangepast werden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – Orderbevestiging

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van ZELF zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt, tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen na ontvangst voor akkoord ondertekent en terugzendt naar ZELF. Pas na schriftelijke bevestiging van ontvangst van het ondertekend akkoord (via mail of op papier) door ZELF aan de klant, of door (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door ZELF, wordt de overeenkomst officieel aanvaard.

2.2 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

2.3 Alle vermelde prijzen staan vast gedurende de periode die vastgelegd staat op de overeenkomst. Indien er sprake is van afroep van bestelde producten met een levering na de voorgemelde periode overeengekomen in de overeenkomst, is ZELF in haar recht om een aantoonbare stijging van grondstofprijzen, loonkosten, productiekosten of een verhoging van overheidsheffingen op bestelde producten, door te rekenen aan de klant.

2.4 De klant verklaart dat hij volledig en tijdig werd ingelicht betreffende de mogelijkheden en beperkingen van de door hem bestelde goederen en/of diensten.

2.5 Aan druk- en/of schrijffouten op de website, in catalogi, offertes, prijsopgaven e.d. van ZELF of haar partners kunnen geen rechten worden ontleend. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat ZELF steeds het recht heeft om druk- en/of schrijffouten recht te zetten.

2.6 Tenzij anders vermeld, is plaatsing van de producten door ZELF bij de klant niet inbegrepen in de overeenkomst. Levering is standaard wel inbegrepen. Bijkomende werken en/of bestellingen van diensten en producten bij ZELF worden telkens bijkomend gefactureerd, zonder dat hiervoor een voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant nodig is. Uitvoering van deze werken bewijst de opdracht, en vervolgens gaat de klant hiermee akkoord. De klant doet bijgevolg dus afstand van art. 1793 B.W.

 

Artikel 3. Contractduur en uitvoering overeenkomst

3.1 Het onderhoudscontract of support pakket laat ZELF toe om een vast aantal uren te reserveren om wijzigingen of ondersteuning te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract moet 3 maand op voorhand opgezegd worden met een minimale looptijd van 12 maanden, tenzij anders werd overeengekomen.

3.2 ZELF heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4 Tenzij anders vermeld, is plaatsing van de producten van ZELF bij de klant door ZELF niet inbegrepen in de overeenkomst. Bijkomende werken en/of bestellingen van diensten en producten bij ZELF worden telkens bijkomend gefactureerd, zonder dat hiervoor een voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant nodig is. Uitvoering van deze werken bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee. De klant doet derhalve dus afstand van art. 1793 B.W.

3.5 Indien bij uitvoering van de werken ZELF de toegang tot de werf geweigerd of bemoeilijkt wordt door de klant of derden waarvoor de klant instaat, is ZELF in haar recht om voorrijkosten en werkuren aan de klant aan te rekenen.

 

Artikel 4. Levering en risico

4.1 Behoudens overmacht vinden leveringen van producten plaats binnen de afgesproken leveringstermijn en in elk geval na volledige betaling van deze producten. Hetzelfde geldt voor diensten die ZELF levert: deze diensten worden uitgevoerd binnen de afgesproken termijn.

4.2 Onder overmacht vallen alle externe oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop alle betrokken partijen geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor partijen niet in staat zijn om overeengekomen verplichtingen na te komen.

4.3 Indien de periode waarin overmacht wordt uitgeroepen bij uitvoering van de overeenkomst tussen ZELF en de klant, langer dan vier (4) maanden duurt, kunnen beide partijen ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat beide partijen een verplichte schadevergoeding moeten betalen. De klant heeft hierbij wel nog een betaalplicht voor alle nog te betalen facturen voor geleverde diensten of producten van ZELF, uitgevoerd of geleverd voor verstrijken van de overmachtstermijn van 4 maanden.

4.4 De door ZELF opgegeven levertijden zijn indicatief.

4.5 Indien ZELF producten niet binnen de overeengekomen leveringstermijn levert, dient de klant ZELF daarop te wijzen en zal ZELF een nieuwe leveringstermijn voorstellen. Uitstel van leveringsdatum geeft geen aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van de klant. Daarnaast kan uitstel van levering geen aanleiding geven tot het beëindigen van de overeenkomst.

4.6 ZELF heeft het recht om producten in verschillende fases te leveren, zoals vooraf meegedeeld in de overeenkomst tussen de klant en ZELF. Een gedeeltelijke levering kan bijgevolg niet resulteren in een weigering tot betaling van de geleverde goederen.

4.7 De klant verklaart fysiek ter plaatse beschikbaar te zijn op de dag en het uur die overeengekomen zijn tussen ZELF en de klant voor levering van bestelde producten. Indien de klant niet in de hoedanigheid is om deze afspraak na te komen, wat resulteert in een vertraagde levering, is hij of zij verplicht ZELF hiervan vierentwintig (24) uur op voorhand op de hoogte te stellen en een nieuwe datum en uur af te spreken. Indien dit niet het geval is, is ZELF in haar recht om extra opslagkosten en andere redelijk gemaakte kosten aan de klant door te rekenen.

4.8 Indien een product dat de koper bestelde niet voorradig is, zal worden meegedeeld wanneer het product opnieuw voorradig is en wat de nieuwe levertermijn is. Indien een gelijkaardig product voorgesteld wordt ter oplossing, kan dit een meerprijs inhouden.

 

Artikel 5. Garantie en retourneren

5.1 Producten, aangekocht door de klant bij ZELF, hebben een vooraf meegedeelde garantieperiode. Die garantieperiode gaat in vanaf het materiaal geleverd is bij de klant op de werf.

5.2 De klant kan beroep doen op de productgarantie indien het product ondeugdelijk, met andere woorden: niet compleet, verkeerd als in ‘een ander soort of aantal’ of beschadigd door ZELF afgeleverd wordt.

5.3 ZELF verbindt zich ertoe dat de klant de overeengekomen hoeveelheid en het correcte type aangekocht materiaal, binnen de vooropgestelde levertermijn, geleverd krijgt. Indien de klant na uitvoering van de werken merkt dat er een teveel aan materiaal geleverd is, komt ZELF dit teveel aan materiaal op eigen kosten ophalen. De klant wordt hiervoor geen extra kosten aangerekend, aangezien dit deel uitmaakt van het dienstenaanbod van ZELF.

5.4 De klant kan rekenen op een consumentengarantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat na levering van een goed of dienst van ZELF optreedt, tot twee jaar na levering van het desbetreffende goed of dienst. Daarna kan de koper rekenen op de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals de artikelen 1641 tot 1649 van het BW bepalen, slechts indien het verborgen gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering en daarnaast indien het gebrek ervoor zorgt dat het product ongeschikt is voor normaal gebruik. Sommige merken waarmee ZELF samenwerkt, geven de klant meer dan twee (2) jaar garantie, indien dit het geval is, zal dit steeds terug te vinden zijn op de overeenkomst tussen ZELF en de klant.

5.5 De klant verliest zijn recht op garantie indien:

  • De instructies en voorwaarden van ZELF niet werden nageleefd.
  • Er een herstelling of dienst uitgevoerd werd met producten geleverd door ZELF, door een niet-erkende ZELF-partner.
  • Het gebrek niet te wijten is aan normale slijtage, een ongeval of een geval van overmacht.

5.6 Elke vorm van gebrek moet schriftelijk (via mail of aangetekende brief) meegedeeld worden aan ZELF binnen de acht (8) dagen na vaststellen van het gebrek.

 

Artikel 6. Opschorting van de overeenkomst

6.1 ZELF is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, bij een niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag.

6.2 Aangezien er geen producten online kunnen aangekocht worden via de website van ZELF, kan de klant zich niet beroepen op het herroepingsrecht bij aankoop op afstand.

 

Artikel 7. Betalingsmodaliteiten

7.1 Tenzij anders overeengekomen, vraagt ZELF de klant te betalen in fases. Voordat ZELF een product(en) of dienst levert, wordt verwacht dat de klant het overeengekomen bedrag voor die dienst of dat (die) desbetreffende product(en) overgemaakt heeft naar de rekening van ZELF zoals is vermeld op de getekende overeenkomst. Indien dit niet het geval is binnen 7 werkdagen na factuurdatum, is zelf gerechtigd om de dienst of het product(en) niet te leveren tot de betaling in orde is. Betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ZELF kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

7.2.Indien de betaling, zoals overeengekomen op de ondertekende overeenkomst / factuur, niet binnen de zeven (7) werkdagen na factuurdatum op de vermelde rekening van ZELF staat, wordt twee (2) dagen later een eerste aanmaning (via mail) gestuurd. Indien ZELF het verschuldigde bedrag binnen de daaropvolgende vier (4) werkdagen niet op de rekening ontvangt, wordt een aangetekend schrijven opgestuurd. Indien de klant (vier) 4 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven de betaling nog niet overgemaakt heeft naar de rekening van ZELF, wordt de zaak aan een incassobureau overgelaten / worden verdere gerechtelijke stappen ondernomen. ZELF is, zoals hierboven al reeds vermeld, bevoegd om de overeenkomst te ontbinden bij een niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag.

 

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 ZELF kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor elk soort schade aan derde partijen, veroorzaakt door de klant, die zou voortvloeien uit het al dan niet onrechtmatig gebruik van ZELF producten of diensten.

8.2 ZELF is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade of verlies van inkomsten die de klant zou lijden ten gevolge van de levering van de diensten tijdens de overeenkomst.

8.3 ZELF is niet aansprakelijk voor (materiële, lichamelijke of emotionele) schade die de klant ervaart bij het verkeerdelijk of niet-normaal aanwenden van geleverde producten.

 

ARTIKEL 9. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

9.1 ZELF heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de situatie het (verder) nakomen van de overeenkomst bemoeilijkt. In dit geval brengt ZELF de koper via aangetekend schrijven op de hoogte.

9.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door ZELF verleende diensten en geleverde producten betalen, alsook de kosten die ZELF moet maken als gevolg van deze beëindiging, plus een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het totaalbedrag dat de klant nog verschuldigd zou zijn aan ZELF indien de overeenkomst volledig zou worden uitgevoerd.

 

ARTIKEL 10. VERSTREKTE INFORMATIE

10.1 Afbeeldingen,(schriftelijke en mondelinge) informatie, technische tekeningen, mededelingen, e.d. met betrekking tot de producten en diensten van ZELF worden duidelijk en correct weergegeven.

10.2 Afbeeldingen op infokanalen zoals de ZELF website of geprinte informatieve en commerciële documenten van ZELF worden louter ter illustratie gebruikt en bieden de koper geen garantie op een exacte kopie van de afgebeelde producten of diensten.

10.3 ZELF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve informatie in digitale of schriftelijke documenten (bijlagen, catalogi, handleidingen, e.d.) en/of mondelinge communicatie van haar leveranciers of derde partijen waarmee samengewerkt wordt.

 

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van de website, merknamen inbegrepen, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ZELF of rechthoudende derden.

 

ARTIKEL 12. PRIVACY

12.1 Nadat de overeenkomst is afgesloten, geeft de klant ZELF toestemming om zijn of haar gegevens voor professionele doeleinden te verwerken, met als doel om de getekende overeenkomst uit te voeren. De klant kan zijn of haar gegevens altijd bekijken of rechtzetting ervan vragen via schrijven (brief of mail), vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart. Hetzelfde geldt voor het niet meer wensen te ontvangen van promotionele berichtgeving gerelateerd aan de producten of diensten van ZELF.

12.2 Na ondertekenen van de overeenkomst tussen de klant en ZELF verklaart de klant dat hij of zij akkoord is met de privacyvoorwaarden waaraan ZELF zich verbindt. De volledige uiteenzetting van de privacyvoorwaarden is hier terug te vinden.

 

ARTIKEL 13. VRAGEN EN KLACHTEN

13.1 Bij vragen kan de klant altijd contact opnemen met ZELF op het telefoonnummer (tel:+320485458187) of via mail info@zelf-technieken.be

13.2 Indien de klant niet tevreden is over de dienstverlening van ZELF, heeft de klant het recht om ZELF van de desbetreffende klacht op de hoogte te brengen via mail of aangetekend schrijven. Beide partijen zullen de klacht vervolgens bespreken en daaropvolgend samen tot een oplossing komen.

 

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Bovenvermelde algemene voorwaarden worden bij overeenkomst beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit bovenvermelde algemene voorwaarden worden behandeld voor de rechtbank te Dendermonde.

Download Zelf Flyer

Ontdek ZELF, de partner bij je volgend woningproject.